Работа с кандидати за осиновители и осиновени деца

15.05.2018 - 12:36

В периода 15 – 16 май 2018 г.  в ЦРЧРРИ стартира обучение на тема: „Работа с кандидати за осиновители и осиновени деца – проучване и оценка на кандида тите. Наблюдение и подкрепа на децата и семействата в двугодишния следосиновителен период“.

Целта на обучението е участниците да задълбочат познанията си относно извършване на проучването и оценката на годност на кандидат-осиновителите.

По време на семинара обучаваните ще придобият нови знания относно подкрепата на детето и осиновителите в следосиновителния период – изготвяне на доклад за наблюдение в следосиновителния период, насочване към социални услуги.

Лектори на обучението са г-жа Детелина Игнатова и г-жа Цветанка Бахчеванджиева от отдел „Дейности и мерки за закрила на детето“ в АСП.

На успешно завършилите ще бъде издаден сертификат.