Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване

21.11.2019 - 11:44

На 21 и 22 ноември 2019 г. се проведе семинар на тема: „Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване“. Възможността да надградят знанията си относно политиките, програмите и мерките,  насърчаващи здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение предизвика интереса на специалисти от различни институции.

Участниците получиха ценна информация за нормативната рамка и националните прилагане на стратегията и политиките в областта на образованието и общественото здравеопазване, насочени към подобряване на качеството на живот на хората в риск от социално изключване от водещи експерти в тези ключови области. Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, ръководител на катедра "Теория на възпитанието" на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ запозна участниците с основните характеристики на групите в неравностойно положение и основните принципи и подходи при работа с тях. Лекторката акцентира и върху ключови аспекти от националните програми, насърчаващи повишаването на образованието на групите в риск от социално изключване. Проф. дм Магдалена Александрова, Декан на Факултет по обществено здраве към МУ, София, представи пред участниците стратегически цели на здравната политика в Р България и Националната здравна стратегия 2020. Проф. Александрова подробно се спря и на социално-значимите заболявания и тяхната профилактика. Експертизата на лекторите и богатият опит на участниците позволиха в семинара да се дискутират много примери за добри практики от прилагането на програми и мерки и за координиране действията между институциите на национално и местно ниво в областта на образованието и общественото здравеопазване.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.