Eвропейски и национални политики и практики за предоставяне на дългосрочна медико – социална грижа. Интегрирани социално – здравни услуги

27.06.2019 - 15:59

Двудневен семинар на тема: „Eвропейски и национални политики и практики за предоставяне на дългосрочна медико – социална грижа. Интегрирани социално – здравни услуги“ се състоя в периода 27-18 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ. Той е финансиран по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. В семинара са включени общо 21 участника, представители на различни институции и организации, работещи по проблематиката.

Преподавател е г-жа Николина Иванова – началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенцията за социално подпомагане. Тя има богат опит в сферата на социалните услуги като ръководител на социална услуга и като методист по предоставяне на социални услуги за деца и пълнолетни лица, включително притежава международен опит по практики в областта на социалните услуги на Федерална република Германия.

 Теорията е представена под формата на лекционен материал, изложен в Power Point презентации. С оглед по-доброто усвояване на учебния материал и активното включване на участниците в работата на семинара, са включени и различни интерактивни  обучителни методи като  дискусии, работа в малки групии мозъчна атака.

В края на семинара успешно участвалите ще получат сертификат.