Грижа за деца, младежи и лица с увреждания в резидентни услуги

17.12.2019 - 11:17

На 17 и 18 декември в ЦРЧРРИ се проведе семинар на тема: „Грижа за деца, младежи и лица с увреждания в резидентни услуги“. В него взеха участие 19 социални работници от териториалните дирекции за социално подпомагане на Агенцията за социално подпомагане. Обучаемите надградиха своите знания за нормативната рамка, същността и особеностите на социалните услуги от резидентен тип в подкрепа на деца, младежи и лица с увреждания, обмениха опит и получиха ценни съвети за бъдещата си работа.

Лекторите на семинара, г-жа Албена Топалова – главен експерт в отдел “Социални услуги за деца” към дирекция “Закрила на детето” на АСП и г-жа Цветанка Паунова – главен  експерт в отдел “Социални услуги за пълнолетни лица” към Главна дирекция “Социално подпомагане” на АСП, са служители с дългогодишен практически опит по тематиката на преподаване.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.