Изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане

13.05.2019 - 13:54

В периода 13-14 май 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане“, който е финансиран по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. В обучението са включени 20 служители на ръководни и експертни длъжности от АСП. Семинарът цели повишаване на знанията на участниците относно изменения и допълнения на нормативната уредба в областта на семейното подпомагане по реда на ЗСПД и ППЗСПД, влезли в сила от 2018 г. и 2019 г., подобряване на уменията чрез обмяна на опит за успешни практики и модели за справяне с проблеми по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на семейното подпомагане и обмяна на опит при работата в екип на отделните Дирекции „Социално подпомагане“ на АСП. 

Лектор на семинара е г-жа Зоя Попова, главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“ в Агенция за социално подпомагане и лектор на ЦРЧРРИ, която има натрупан опит в преподаването и оказването на методическа помощ по въпроси, свързани със социалното и семейно подпомагане в Р България.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.