Комплексно обслужване на уязвими групи на пазара на труда чрез прилагане на индивидуален подход за осигуряване на заетост

29.10.2018 - 09:23

В ЦРЧРРИ в периода 29-30 октомври 2018 г. се провежда двудневен семинар на тема: „Комплексно обслужване на уязвими групи на пазара на труда чрез прилагане на индивидуален подход за осигуряване на заетост“. В обучението са включени 13 участника, представители на дирекции „Бюро по труда“ от територията на цялата страна.

Обучението има преди всичко практическа насоченост и ще допринесе за усъвършенстване на практическите умения на трудовите посредници за даване и получаване на ефективна обратна връзка, предлагане на различни алтернативи и оказване на подкрепа на клиенти от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

В резултат на семинара участниците ще могат да прилагат индивиду­ален подход при провеждане на успешен посреднически разго­вор с търсещи работа лица от уяз­вимите групи на пазара на труда, както и ще имат формирана позитивна нагласа и практически умения за ефективни  взаимодействия с клиентите от уяз­вимите групи на пазара на труда.

 Успешно завършилите участници ще получат сертификат за участие по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.