Прилагане на „коучинг“ при работа с клиенти, търсещи подкрепа от институциите на пазара на труда

22.04.2019 - 16:44

И първото обучение в дистанционна форма, финансирано по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ се провежда на дистанционната платформа на ЦРЧРРИ в периода 22 април – 13 май 2019 г.

В обучението на тема: „Прилагане на „коучинг“ при работа с клиенти, търсещи подкрепа от институциите на пазара на труда“ вземат участие 20 човека. То акцентира върху ключовата роля, която методът „коучинг“ има за успеха на посредническата работа с търсещи работа лица. Най-напред се разглеждат същността и особеностите на този метод. Тюторът запознава обучаваните с етапите на коучинг процеса за опознаване, решаване на спорни въпроси, формулиране на цели и договаряне.

В рамките на семинара се прилагат различни методи за усвояване на знания и умения. Основна роля е отредена на традиционния лекционен и презентационен метод, който се прилага във виртуална среда за целите на самоподготовката. Изясняването на въпроси от практиката ще бъде постигнато посредством работа по конкретни казуси, решаване на практически задачи, дискусии и обмяна на опит и добри практики в учебния форум и във виртуалното кафене.

В обучението се използват методически разработки на ЦРЧРРИ за прилагане на метода „коучинг“.

Лектор на семинара е г-жа Соня Каменовска – дългогодишен служител в системата на Агенция по заетостта, психолог, тютор на Платформата за ДО и лицензиран преподавател на възрастни.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.