ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ЗА АКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ТЪРСЕНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

16.03.2020 - 14:51

В контекста на обстановката в страната, Центърът продължава работата си в дистанционен формат.

В периода 16 – 31 март 2020 г. на специално разработената за провеждане на семинари платформа за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ се осъществява семинар на тема: "Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие". По време на обучението участниците се запознават със същността и особеностите на професионалното консултиране и кариерното развитие. Обсъждат актуална информация за пазара труда и възможностите за професионална реализация на лицата, търсещи подкрепа. Специално внимание се отделя на ролята на консултанта за мотивиране на лицата, търсещи подкрепа за активно поведение на пазара на труда. По време на дискусиите в учебния форум се обсъжда кариерното развитие на клиентите в контекста на професионалното консултиране.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.