Резултати от изпълнение на Споразумение между ЦРЧРРИ и МОЦ на МОТ (2015-2018)

18.12.2018 - 13:06

Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ бе подписано в началото на 2015 г. В рамките на изпълняваните от него дейности продължиха да се прилагат специализирани обучителни програми, които обхващат основни тематични направления от мандата на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на труда и социалната политика. Споразумението доразви институционалния капацитет на Центъра, за да отговаря все по-успешно на специфичните обучителни потребности на администрациите на социалното министерство и агенциите към министъра на труда и социалната политика, синдикатите, работодателските организации и НПО, работещи в социалната сфера.

Благодарение на Споразумението, методическите ресурси и логистичната база на Центъра се обогатяват и надграждат ежегодно. А силно мотивирания екип на ЦРЧРРИ се стреми да предлага съвременни стандарти за качествен обучителен процес.

След приключване на Споразумението в края на 2018 г., Центърът ще продължи да акумулира знания и опит и да развива своя капацитет като уникална обучителна структура в сферата на социалните политики и тематики.

Опитът, придобит от ЦРЧРРИ през тези четири години, беше събран в брошура „Центърът в развитие“.