Социална работа с приемни родители, кандидати за осиновители и осиновители. Насоки за подготовка на децата за осиновяване

19.11.2019 - 09:24

На 19 и 20 ноември 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема: „Социална работа с приемни родители, кандидати за осиновители и осиновители. Насоки за подготовка на децата за осиновяване”. Той e с продължителност два дни и има за цел да усъвършенства знанията и практическите умения относно прилагане на нормативната уредба, касаеща института на осиновяването.  Обучаемите са социални работници от ДСП на АСП, както и социални работници и психолози от неправителствения сектор - Фондация „За нашите деца“, Домашен патронаж „Пиа Матер“, Международна социална служба-България: Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново.

Лектор в обучението е г-жа Цветанка Бахчеванджиева, която притежава професионален опит в разработването на указания и методически материали по прилагането на нормативни актове в областта на закрилата на детето, осиновителната процедура и дейността на Съвета по осиновяване.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.