Специфика при работа с деца, жертви и / или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги

30.05.2019 - 10:55

В периода 30-31 май 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Специфика при работа с деца, жертви и / или свидетели на  престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги“. В обучението са включени общо 22 участника, представители на различни институции и организации, работещи по проблематиката на случаи на насилие над деца, особено при скритите индикации за наличие на такова насилие. Обучението ще допринесе за усъвършенстване на уменията за прилагане на мултидсицплинарен подход при планиране на интервенции в случаи на пострадали от насилие деца или деца, свидетели и/или жертви на престъпление.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.