СРЕЩА – ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНАТА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

11.12.2018 - 16:06

Днес, 11 декември 2018 г., в ЦРЧРРИ се провежда ежегодната среща на представителите от звената по човешки ресурси в държавната администрация. Обсъждат се актуални въпроси и новите моменти в областта на държавната служба, измененията на Закона за държавния служител от 2018 г., обменят се опит и добри практики. Модератор и презентатор на срещата е г-жа Ваня Новакова, държавен експерт от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет. В срещата участват представители от Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Столична община, Агенция за хората с увреждания, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Национален институт за помирение и арбитраж и Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Това е последното обучение, финансирано съгласно Споразумението между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ от 2015 г. и на него се представят обобщените резултати от обучения на публичната администрация по Споразумението в периода 2015 – 2018 г. Проследява се развитието на дигиталните продукти на Центъра и прилагането им в обученията. На участниците се представят перспективите за обучения на администрацията през 2019 г. по други проекти и програми на ЦРЧРРИ.