СРЕЩА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ДЕМОГРАФСКА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА (ТДЕМ) НА СТРАНИТЕ- УЧАСТНИЧКИ В ПРОЦЕСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

13.11.2017 - 11:47

Днес, 13 ноември 2017 г., в ЦРЧРРИ започна учредителната среща на Транснационална демографска експертна мрежа (ТДЕМ) на страните- участнички в ПСЮИЕ, чието формиране е част от целите, разписани в приетата министерска Декларация, от проведената през 2016 г. в гр. София Международната конференция „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в ПСЮИЕ“.

На срещата присъстват представители на Фонда за населението на ООН, Регионалния съвет за сътрудничество и Международния обучителен център на МОТ. Участие ще вземат и експерти от институциите, ангажирани с демографска проблематика от България, Косово, Македония, Словения, Турция, Черна гора, Молдова (чрез видео връзка) и Сърбия (чрез предоставен от тях писмен материал).

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, откри мероприятието и подчерта важността на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа за преодоляването на сериозните демографски предизвикателства, пред които са изправени.

Срещата ще продължи до 17 ноември тази година, като в рамките на петдневната програма ще бъдат представени резултатите от първото по рода си сравнително проучване, извършено от екип от български изследователи от Института за изследване на населението и човека при БАН през периода май - юли 2017 г. за съвременните демографски промени и предизвикателства пред страните - участнички в ПСЮИЕ.

Ще бъде представен и доклад относно възможностите за проектно финансиране на страните - участнички в ПСЮИЕ за изпълнението на съвместни проекти, насочени към справяне с демографските предизвикателства в Югоизточна Европа, както и презентиране и обсъждане на модулна обучителна програма на тема: „Управление на демографската промяна и развитие на работната сила“. Програмата има за цел да повиши капацитета на администрацията, ангажирана с демографската проблематика за подкрепа на развитието на работната сила в контекста на управлението на съвременните демографски промени и е предназначена за широк кръг представителни на публичните администрации в социалната сфера и пазара на труда от страните – участнички в ПСЮИЕ, чиято работа касае пряко формулирането и реализацията на политиките по разрешаване на демографските проблеми, както и на експерти от изследователски организации, от неправителствения сектор, социални партньори, работещи по проблемите на пазара на труда и развитието на работната сила.

По време на срещата ще бъдат обсъдени добри практики и полезен опит от съвместни проекти в отговор на демографските промени в страните-участнички в ПСЮИЕ и ще се обсъдят правилата  и процедурите за функциониране на ТДЕМ.

В края на събитието се очаква да се набележат приоритетите за съвместна работа през 2018 г.