Каталог обучения 2016 г.

15.12.2016 - 17:09

Всяка година ЦРЧРРИ отпечатва Каталог с информация за обученията, които ще се провеждат през  годината. Той се разпространява на хартиен и електронен носител. В него може да се намери информация както за краткосрочни семинари, така и за програми за професионална квалификация.

Всяка година ЦРЧРРИ провежда проучване на потребностите от обучения сред служителите от структурите на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика. Това изследване има за цел да идентифицира потребностите от обучение и професионално развитие на служителите, както и да определи сферите на съвместна работа на ЦРЧРРИ с МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика по подготовката и изпълнението на обучителни програми.

На базата на извършения социологически анализ са уточнени тематичните сфери, интензивността, преподавателският състав, продължителността и формите на обученията, които са включени в Каталога.

Обученията, предлагани от Центъра, са практически ориентирани и са насочени към надграждане на знанията и уменията, които да съдействат за постигане на по-добри качествени и количествени резултати на работното място.