Семинарна форма на обучение

Семинарите са групирани в пет тематични направления: пазар на труда и социална икономика, политики на социална закрила и интеграция на хората с увреждания, трудово законодателство и здравословни и безопасни условия на труд, административно управление и организационни, комуникационни и делови умения.
Общият брой на семинарите е 31, като сред тях присъстват теми, към които  служителите от администрацията традиционно проявяват интерес, като възлагане и управление на обществени поръчки по ЗОП, организационни и управленски умения, практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти, ефективно общуване в екипа и др.