БИЛКАРСТВО 12.07.21 – 03.09.2021 г.

15.07.2021 - 17:57

След като ЦРЧРРИ получи лиценз през 2021 година, за първи път този юли в Центъра се провежда курс по „Билкарство“. Обучението, което е с продължителност 320 учебни часа включва часове по обща професионална подготовка, в която присъстват теми като опазване на околната среда, ефективни комуникации, работа в екип, трудово законодателство и др. Заедно с това ще бъдат подробно разгледани и специфични за професията теми, като защита и опазване на горите (в т. ч. от болести, вредители и горски пожари); режими на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси и др. По време на практическите занятия курсистите ще имат възможност да получат знания относно разпознаването и събирането на диворастящи билки и гъби, както и методи за почистването, сушенето и съхранението им. Успешно преминалите държавния изпит по теория и практика курсисти ще получат свидетелство за професионална квалификация, а придобитите умения ще подпомогнат успешната им реализация на пазара на труда.