ДИСТАНЦИОННИ МОДУЛИ В КУРСОВЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО НПДЗ В ЦРЧРРИ

08.02.2021 - 14:51

В продължаващите условия на епидемична обстановка и забрана на присъствените обучения, в ЦРЧРРИ на доброволни начала, като допълнителна подготовка в дистанционна форма, се провеждат занятия от курсовете „Малък и среден бизнес“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“. Тази добра практика в Центъра бе въведена още през месец декември 2020г., като за целта се използва платформа за дистанционно обучение базирана върху Мудъл среда. Съдържанието на програмите и за двата курса бе детайлно преработено от специалист на Центъра и адекватно адаптирано за работа с Мудъл, така че да може да бъде представяно в така необходимия и актуален към момента вариант в дигитална среда. Участието на курсистите и на лекторите е напълно доброволно, като целта е добитите до момента знания и умения на курсистите да се запазят и затвърдят до деня, в който бъде позволена присъствената форма на обучение.

От друга страна, успешното провеждане на професионалните курсове в такъв тип среда е показател, че обученията за професионална квалификация и преквалификация успешно биха могли да бъдат адаптирани за дистанционна форма ако бъдат приложени подходящите методи, осигури се нужното време и усилия за обучение на курсистите и бъде отделено време и ресурс за обучаване на самите преподаватели.

Центърът вече започна кампания за обучаване на всичките си преподаватели по линия на Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ за работа с дистанционната платформа на Мудъл и целта ни за 2021 година е да обхванем всички свои кадри, така че да няма лектор в НПДЗ, който да не може да работи в Мудъл  среда.

За да бъдат преодолени пречките породени от разликата в техническите познания на курсистите и разликата в уменията им за работа в дистанционна платформа, от наша страна напълно безплатно ще им бъде осигурено обучение (присъствено, когато е възможно това) за работа с платформата Мудъл. В последствие Мудъл постоянно ще бъде използван и като инструмент, чрез който курсистите ще имат възможност да получават допълнително обучение за модулите, за които са необходими повече часове за разбиране и усвояване на материала, а също така и за решаването на междинните тестове, въпросници и друга документация, която до момента е била предавана на хартиен носител. Занапред смятаме активно да се възползваме от мултифункционалните възможности, които предоставя платформата, за улеснение на работата в обучителния процес, за ползотворно сътрудничество и комуникация, както и за преодоляване на непредвидимите пречки възникнали от динамичната обстановка у нас и по света.

На курсистите, които нямат компютърна техника или достъп до  такава, Центърът ще предостави своите компютърни зали за упражнения и за използване на дигиталните форми на усвояване на знания, така че всеки да има възможността да се възползва от тази форма на обучение и да не губи правото си за достъп до курсове и преквалификация.