„Изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане“

12.07.2023 - 13:49

В Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи на 12 и 13 юли се организира методически семинар на тема: „Изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане“.

Семинарът е предназначен за служители на експертни длъжности и социални работници от ДСП на АСП с минимум една година опит, чиито служебни задължения включват отпускане на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.

Актуализацията на нормативната база, която социалните работници следва да познават и която ще бъде представена и дискутирана в рамките на методическия семинар включва промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) в сила от края на миналата година.

Целта на семинара е да се усъвършенстват познанията относно нормативната уредба, уреждаща отпускането на семейни помощи за деца, развитие на нови знания относно последните изменения и допълнения на нормативната уредба в областта на семейното подпомагане по реда на ЗСПД и ППЗСПД, подобряване на уменията за прилагане на тази нормативна уредба  в контекста на нейните  изменения, надграждане на уменията за решаване на проблеми при прилагането й и др.

Участниците ще се запознаят детайлно с видовете и реда за предоставяне на месечни семейни помощи за отглеждане на дете, като в отделни сесии ще бъдат разгледани месечните помощи за отглеждане на дете с или без право на наследствена пенсия от починал родител, месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане и предоставяне на месечна помощ за отглеждане на дете по реда на чл. 8д от ЗСПД, когато детето е ползвател на механизма лична помощ.

 

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.