Контролна дейност на ИА ГИТ по прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 26-27.08.21г.

26.08.2021 - 16:03

Двудневен семинар на тема: „Контролна дейност на ИА ГИТ по прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“ започна днес в ЦРЧРРИ. Основните цели на обучението са участниците да повишат знанията си относно контролната дейност по установяване на нарушения по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и да развият умения за прилагане на контролни правомощия по установяване и документиране на административни нарушения по Закона. В семинара участват общо 18 инспектори от ИА ГИТ от цялата страна.

Лектор на семинара е Николай Стоянов, който притежава професионална експертност по темата в качеството си на лектор и практик по приложно трудово право. Г-н Стоянов вече над 17 години упражнява преподавателска дейност и консултиране във връзка с административните нарушения и най-вече тези, произтичащи от функциите на Инспекцията. Той е автор на книги по приложно трудово право и научни публикации, както и такива в периодичния печат.

Семинарът се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“.