Обучение в платформата за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ представи новостите в Закона за административните наказания и нарушения и Административнопроцесуалния кодекс

23.04.2024 - 17:19

Семинар на тема „Изменения и допълнения на Закона за административните наказания и нарушения  и на Административнопроцесуалния кодекс“ представи новостите в законодателството. Обучението се проведе в Платформата за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ и в него се включиха екипи от териториалните структури на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Служителите, ангажирани с прилагане на ЗАНН и АПК, имаха възможност да актуализират знанията си в рамките на семинара. Те получиха разяснения от лекторите Златка Илиева – съдия в Административен съд София – град, и д-р Димитрина Петрова – съдия в Административен съд София – град.

Участниците бяха запознати с теми като производството по установяване на административни нарушения – компетентност, съдържание на акта за установяване на административно нарушение и задължителните реквизити и др.

В съдържанието на лекциите бяха включени още административнопроизводствените правила по издаване на индивидуални административни актове, допустими доказателства и доказателствени средства, основания за отмяна на незаконосъобразни индивидуални административни актове при оспорване пред съд и др.