ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА ИА ГИТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, РЕГЛАМЕНТИРАЩО ЗАЕТОСТТА НА ЧУЖДЕНЦИ В Р БЪЛГАРИЯ

Снимка от семинар
01.10.2020 - 10:46

Двудневен семинар на тема „Правомощия и функции на ИА ГИТ по прилагане на законодателството, регламентиращо заетостта на чужденци в Р България“ се провежда в ЦРЧРРИ при строго спазване на всички противоепидемични мерки. Участниците са 16 инспектори от ИА „ГИТ“.  Лектор на семинара е г-н Николай Стоянов, който притежава професионална експертиза по темата в качеството си на лектор и практик по приложно трудово право. Той ще запознае участниците с правото на достъп до пазара на труда, ограниченията, либерализацията на достъпа за някои категории граждани на трети страни. Ще бъдат представени видовете режими на достъп до пазара на труда, различията и изисквания в режимите на полагане на труд от страна на чужденци - граждани на трети държави, както и условията за командироване, сезонна заетост и единно разрешение за пребиваване и работа на територията на Р България. Всеки участник може свободно да сподели своя опит и възникнали проблеми в работата и да получи съвет и консултация.