Професионалната подготовка на младежи с увреждания като ключов фактор за тяхното социално включване - възможности и предизвикателства

25.08.2021 - 21:50

На 31 август Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) организира среща-дискусия на тема: „Професионалната подготовка на младежи с увреждания като ключов фактор за тяхното социално включване - възможности и предизвикателства“. По време на срещата ще бъде представен аналитичен доклад на същата тема, разработен изцяло за целите на срещата. Събитието ще даде възможност да се анализират възможностите, които предлагат професионалното образование и обучение за социалната интеграция на разглежданата целева група. На дискусия ще бъдат подложени актуални и проблемни въпроси, отнасящи се до пълноценното социално включване и на създаване на заетост на младежите с увреждания в България чрез възможностите на професионалното образование и обучение.

В срещата-дискусия са поканени представители от Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на младежта и спорта, Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение, представители на общински и образователни институции, НПО и други.

Модератор на събитието ще бъде проф. д.п.н. Сийка Чавдарова – Костова от СУ „Климент Охридски“, Факултет по педагогика, която е автор и на аналитичния доклад обект на дискусията.

Инициативата се осъществява в рамките на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ .