Производство на сладкарски изделия

03.08.2020 - 13:24

Днес, 03.08.2020, страртира обучението по НПДЗ " Производство на сладкарски изделия ". Курсът ще протече от 3 август  до 27 ноември, като ще вземат участие 12 безработни лица от бюрата по труда в гр. София.

Целта на обучението е курсистите да овладеят общата, отраслова и специфична професионална подготовка, акцентираща върху ключови знания за сладкарската дейност като технология за производството на сладкарски изделия, микробиология и хигиена на храненето, процеси и апарати в хранително – вкусовата промишленост, стокознание на суровините и материалите за производство на сладкарски изделия и др.

Както за всички свои професионални курсове, ЦРЧРРИ е осигурила бази за осъществяване на практиката на курса като по този начин обезпечава реални знания и умения на своите обучаеми.

Курсистите ще завършат със свидетелство за професионална квалификация след успешно полагане на държавни изпити по теория и практика и ще имат възможност да се реализират в „най-сладката“ сфера на пазара на труда.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.