Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място при обслужване на трудни клиенти. Подобряване на работната среда чрез управление на стреса

27.07.2020 - 16:01

На 27 и 28 юли в ЦРЧРРИ, при спазване на всички предписани противоепидемични мерки, се провежда семинар на тема: „Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място при обслужване на трудни клиенти. Подобряване на работната среда чрез управление на стреса“. Лектор е професор Стойко Иванов, преподавател от СУ „Св. Климент Охридски“. Участниците са представители на различни институции и организации: Агенция по заетостта, ИА ГИТ, ДА Архиви, Фондация „За нашите деца“, МОН, Регионално управление на образованието София-регион, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Всички участници се включват активно в ролеви игри и практически задачи и усвояват нови техники за справяне със стреса в ежедневието и на работното място.

Семинарът се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.