ЗАКОНЪТ ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

25.06.2020 - 11:24

От 25 юни до 22 юли 2020г. на Платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални ще се проведе семинар на тема: „Законът за личната помощ и извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания – обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите.“ В него са включени общо 21 участника, сред които социални работници от дирекциите за социално подпомагане на територията на цялата страна, представители на центрове за настаняване към общините и РУО.

Тютор е д-р Надежда Харизанова, дългогодишен експерт в сферата на защитата на правата и социалното приобщаване на хората с увреждания. В резултат на обучението участниците ще придобият актуални знания относно новостите в нормативната уредба във връзка с извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, ще се запознаят с Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето и ще надградят уменията си за междуинституционално взаимодействие чрез обмен на опит и добри практики при прилагане на механизма „лична помощ“.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.