УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК В сила от 01.07.2012 г. Издаден от министъра на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 13 Юни 2023 г.

03.07.2023 - 14:47