Подкрепа на политики

За поредна година в изпълнение на Оперативния план на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2019 г. и Управленската програма на правителството 2017 – 2021 г., дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ (ЖРДПСИ) на МТСП и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) извършват съвместни дейности за по-нататъшно развитие на политиките, програмите и мерките в сферите на доходите от труд, жизненото равнище, социалната икономика и демографското развитие на населението.

 

Проведени събития:

  • Информационни кампании под мотото „Промяната е в нашите ръце“ бяха проведени през месец юни в градовете Видин, Монтана, Плевен, Стара Загора и Смолян. Целта на кампаниите беше да повишават информираността на гражданите, във връзка с новата Стратегия за активен живот на възрастните хора и да стимулират сътрудничеството при прилагане на насърчителните мерки за социалните предприятия, заложени в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Представени бяха още и Правилника за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, както и Методиката за оценка на социалната добавена стойност. Присъстваха представители на местната власт, национално представителните организации на работодателите и синдикатите на регионално ниво, гражданското общество и други заинтересовани страни.
  • Работна среща-дискусия относно набелязване на приоритетни действия за осигуряване на нови и по-ефективни права за гражданите, съгласно принципите на Европейския стълб на социалните права се състоя през месец юни в ЦРЧРРИ. На срещата присъстваха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Национален осигурителен институт, БТПП, БСК, БАН и КНСБ.
  • Информационен семинар за новите моменти в Стратегията за корпоративна социална отговорност, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и представяне на марката „Продукт на социално предприятие“ беше проведен в гр. Добрич през юли т.г. В семинара взеха участие представители на местната власт, национално представителните организации на работодателите и синдикатите на регионално ниво, гражданското общество и социални предприятия.
  • Обучителен семинар за журналисти относно новата Стратегия за активен живот на възрастните хора и информационна кампания за новата Стратегия по корпоративна социална отговорност и новия регистър на социалните предприятия беше проведен в средата на месец юли в гр. Царево. Участниците направиха и учебно посещение в завод „Победа“ АД в гр. Бургас.  На семинара присъстваха журналисти от медиите в. „24 часа“,  в. „Сега“, в. „Монитор“, БНР,  радио „Дарик“ и Bulgaria on Air.
  • Срещи-дискусии  по проблемите на жизненото равнище, доходите, демографското развитие и социалната икономика бяха проведени в градовете Кърджали,  Елхово и Тополовград през месец октомври. На срещите присъстваха представители на местната власт, национално представителните организации на работодателите и синдикатите на регионално ниво, гражданското общество и други заинтересовани страни.

Предстоящи събития:

  • Обучение на обучители в областта на социалната икономика
  • Национална среща по демографските въпроси и предизвикателства
  • Борса с работодатели – социални предприятия за улесняване на прехода на младежи от уязвими групи от социални услуги към пазара на труда в България

Повече информация за изпълнените дейности може да намерите в раздел „Актуални събития“.