Инициативи

29.10.2019 - 14:54

В изпълнение на дейност 7 „Идентификация на инициативи за обмен на опит и полезни практики - конференции, кръгли маси, учебни посещения, работни срещи, дискусии и др.“ на проект: „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) бе изготвена Концепцията за идентифициране на параметрите на инициативи на пазара на труда и социалната сфера. На базата на разработения към нея  въпросник, през периода април-юни т.г. бяха проведени 12 интервюта в рамките на предварително договорени срещи с представители на институции и организации, които изразиха желание за участие в идентифицирането. Обект на интервютата бяха служители на ръководни и експертни длъжности от специализираната администрация на пазара на труда и социалната сфера.

Докладът, обобщаващ резултатите от интервютата, очерта основните приоритетни направления, които стоят пред институциите и организациите на пазара на труда и социалната сфера. За 2019 г. бяха очертани следните направления за провеждане на инициативи:

в сферата на пазара на труда:

  • новите  моменти в НПДЗ 2020 и приоритетите на Стратегията по заетостта за новия й период на действие.

в социалната сфера:

  • обмен на опит и добри практики за регламентиране дейността на здравните медиатори;
  • обмен на опит между институциите за работа по Механизма за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици.

Предпочитаните формати са: експертни срещи, срещи-дискусии и кръгли маси.

При организиране на инициативите ЦРЧРРИ разчита на експертизата и подкрепата на институциите, които са определили горепосочените  направленията като приоритетни в своята работа.

За следващата календарна година се предвижда да бъдат проведени още три инициативи - една в сферата на пазара на труда и две инициативи в социалната сфера.