Национален план за действие по заетостта

Националният план за действие по заетостта за 2019 г. е механизъм за настройване на пазара на труда към устойчивост, балансираност и по-добро функциониране.

Основни цели

Фокусът е поставен върху  идеята  да се подкрепи благоприятен за заетостта ръст на икономиката; да се балансира пазара на труда, като се подготвят кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене. Планът си поставя задачата и да активира  неактивните лица и да изработи изпреварващо обучение на работната сила за повишаващото се търсене от бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към външните и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие.

С изпълнението на Плана ще се подпомогне и  реализирането на целите и ангажиментите на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2016 – 2020г., Конвергентната програма 2017 – 2020г., задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013г. – 2020г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020г., Стратегията за учене през целия живот, Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г., Националната програма за развитие на Р България 2020г. и др.

Разработка

Планът е разработен от междуведомствена работна група с участието на отговорните институции, социалните партньори, неправителствения сектор и научните среди и включва одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2019 г. Съгласуван е от Работна група 13, Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет за тристранно сътрудничество и е приет с решение на Министерския съвет.

Роля на ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) има разработена и действаща Вътрешната система за осигуряване на качеството на професионалното обучение (ВСОКПО). Тази система е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото професионално обучение и резултатите от него в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, за които  ВСОКПО е неразделна част от действащия правилник на ЦПО. ВСОКПО е изградена по условия и ред, определени в Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.