Традиционна библиотека

18.02.2016 - 11:07

Традиционната библиотека е достъпна за всички служители и участници в обучения на Центъра. Тя събира, съхранява, организира и предоставя  българска и чуждоезикова литература - закони, правилници, наредби, инструкции, методики, стандарти, доклади, анализи и др., свързани с разработването, прилагането и оценката на социалните политики в областта на демографията, социологията, условията на труд и пазара на труда, заетостта и безработицата, социалните услуги и грижи, работата с хората с увреждания, закрилата и правата на детето, извънучилищно образование, човешките права и т.н.            

 

Обособен е читателски кът, в който има възможност и за ползване на Интернет.

 

Библиотечният ѝ фонд наброява 3147 библиотечни единици:

•Книги - 2736;

•Прериодични издания - 389;

•Аудиовизуални материали - 22;

•На български език -1129;

•На чужди езици - 2018.

 

Можете да получите в електронната си поща файл с пожелани от Вас статии от списания, вестници, сборници или глави от книги, които библиотеката притежава.

 

Необходимо е да посочите:

•e-mail за доставка на документа;

•заглавието и източника на необходимата Ви статия или необходимите страници от книгата, която ви интересува