Свободно работно място За длъжността: „Главен експерт – оценка на качество на обучения“ в отдел „Учебно-методическа и международна дейност“

08.07.2024 - 10:10
 
 
Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление от дейността е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни лица, регистрирани в бюрото по труда както и на заети лица, по професии и специалности, за които Центърът има лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение.
 
Във връзка с разширяване на обема от дейности, ЦРЧРРИ търси да присъедини към екипа си служител, който да отговаря на минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование (Бакалавър) в областта на хуманитарна, икономическа  или техническа специалност;  
• Професионален опит - минимум три години; 
• Организационни умения и работа в екип;
• Спазване на срокове;
• Умения за изготвяне на планове и анализи;
• Предимство – компетентности в областта на професионалното обучение и познаване на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и поднормативните актове. 
 
Задължения и отговорности, свързани с изпълнение на служебните ангажименти:
• Следи за спазване на Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството на професионалното обучение;
• Попълва и подава информация за ежегодното провеждане на самооценяването на качеството на курсовете за професионална квалификация;
• Следи за качествено изпълнение на процеса по проучвания на потребностите от обучение на национално и регионални нива;
• Планира и координира и провеждането на семинари, дискусионни клубове, кръгли маси, курсове за професионална квалификация и преквалификация и други;
• Работи с лични данни и участва в решаването на казуси, свързани със защитата на личните данни;
• Изпълнява други задачи, възложени от прекия му ръководител.
 
Ние предлагаме:
• Трудов договор на пълно работно време;
• Размер на основна месечна заплата от 1750 лв. до 3000 лв.;
• Организиран служебен транспорт; 
• Служебен телефонен номер;
• Работа в млад екип;
• Пълно ресурсно осигуряване на работното място.
Подбора ще се проведе чрез:
• Интервю за преценка нивото на притежаваните компетентности, необходими за заемане на длъжността.
Краен срок за кандидатстване: 10 дни след публикуването на обявата.
Място на изпълнение на длъжността:
гр. София, кв. Кремиковци, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерство на труда и социалната политика.
Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да се присъедините към нашия екип, моля, кандидатствайте по обявата, като изпратите автобиография във формат EuroPass CV с актуална снимка на имейл адрес diana_spasova@chrdri.net