Експертна среща- дискусия за обмяна на опит и утвърждаване на добри практики в областта на КСО

28.11.2016 - 15:05

Днес, 28 ноември 2016 г., в ЦРЧРРИ започна двудневна експертна среща-дискусия с международно участие на тема "Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в контекста на добрите международни практики", която се провежда в партньорство с МТСП. Актуалността на темата привлече вниманието на широк кръг участници, представители на национални и международни институции, академичните среди и частния бизнес. Срещата бе открита с приветствие на г-жа Иванка Христова - директор на дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, която подчерта приноса на ООН и в частност на Международната организация на труда, както и на Европейския съюз, за развитието и насърчаването на КСО. Г-жа Христова насочи вниманието върху факта, че в България политиката по КСО е устойчив социален ангажимент на държавата и  е с нарастваща роля за повишаване на отговорността на фирмите и предприятията. Тя сподели, че частният сектор е важен партньор в усилията за постигане на достоен труд и за справяне с предизвикателствата, пред които в днешни дни е изправен трудовият свят. Директорът на ЦРЧРРИ г-н Александър Шопов поздрави участниците в срещата и изрази надежда за провеждане на конструктивни дискусии в рамките на мероприятието, които да очертаят следващите стъпки към разработване на необходими документи, които да доведат до подкрепяща национална нормативнна рамка в областта на КСО. Той не пропусна да благодари на г-н Антонио Грациози,  директор на Регионалния офис за Централна и Източна Европа на Международното бюро по труда в Будапеща и на г-жа Йорданка Цветкова, Мениджър програма БРИКС, Международен обучителен център на Международната организация на труда (МОЦ на МОТ), които също присъстват на срещата, за дългогодишната им подкрепа при успешното израстване и утвърждаване на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и превръщането му в място за обмен на добри национални и международни обучителни практики в социалната сфера. Г-н Грациози изрази своята благодарност за поканата да присъства на това събитие и поздрави участниците в срещата, като наблегна на същественото значение на КСО в национален и международен мащаб. Той сподели своето удовлетворение от превръщането на Центъра в утвърдена и значима институция за споделяне на полезни международни практики и развитие на ресурсен капацитет в социалната сфера на национално ниво. В резултат на придобитите положителни впечатления от дейността на ЦРЧРРИ през годините, г-н Грациози изказа готовност за подкрепа при бъдещи съвместни дейности.