КРЪГЛА МАСА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА Р БЪЛГАРИЯ И Р ГЪРЦИЯ

16.10.2018 - 10:31

В периода 27-28 септември 2018 г. Министерство на труда и социалната политика и ЦРЧРРИ съвместно организират Кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на Р България и Р Гърция в областта на жизнения стандарт на населението и доходите от труд. Целта на работната среща е да се обсъдят най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство с представителите на държавните администрации в Р Гърция с обобщаване на добри практики и опит в сферата на социалната икономика.

Събитието започва в град Серес, Р Гърция, където заместник-министъра на труда и социалната политика – д-р Султанка Петрова, служители от Дирекция Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции на МТСП и представители на Община Сандански ще се срещнат с заместник-кмета по социалната политика на Община Серес- г-н Димитрис Меретодиус, представители на Област Серес, както и представители на Община Серес.

По време на втория присъствен ден, срещата ще се проведе в гр. Сандански. Участие, освен  представителите на МТСП и Община Сандански, ще вземат служители от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Благоевград, Дирекция „Бюро по труда“ Сандански, ЦРЧРРИ и др.

Предложенията, инициативите и препоръките, които ще  бъдат споделени през двата дни на Кръглата маса, ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия“, чиято цел е в най-близко бъдеще (2020 г.),  да се получат видими резултати за подобряване на неблагоприятните демографски тенденции в страната. Ще бъде почерпен положителен опит от пограничните и близки общини за развитие на социалната икономика  и  съживяване  и повишаване на жизнения стандарт на  населението в  покрайграничните региони на страната.