КРЪГЛА МАСА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА Р БЪЛГАРИЯ И Р РУМЪНИЯ

17.10.2018 - 10:33

В периода 11-12 октомври 2018 г. Министерството на труда и социалната политика и ЦРЧРРИ организираха съвместно Кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на Р България и Р Румъния относно бъдещето и перспективите на социалната икономика. Събитието започна в град Гюргево, Р Румъния, където заместник-министъра на труда и социалната политика – д-р Султанка Петрова, служители от Дирекция Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции на МТСП, представители на Община Русе и Областна управа Русе се срещнаха с представители на община Гюргево. По време на дискусията бяха представени политиките, по които се работи в България и Румъния в социалната и етнодемографската сфера. Представителите на социалните служби от румънска страна споделиха своя опит и добри практики, които могат да бъдат приложени и у нас.

Вторият присъствен ден се проведе в гр. Русе. Участие, освен  представителите на МТСП, Община Русе и Областна управа Русе, взеха  представители на бизнеса, синдикатите и образователните институции и др. Срещата откриха д-р Султанка Петрова и областния управител на града г-н Валентин Колев. Специално внимание беше обърнато на представителите на различни социални предприятия, действащи на територията на гр. Русе. Те дадоха конкретни примери от своята практика и направиха предложения за оптимизиране на процеса на работа на социалните предприятия.

Предложенията, инициативите и препоръките, които бяха споделени през двата дни на Кръглата маса, ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия“, чиято цел е в най-близко бъдеще (2020 г.),  да се получат видими резултати за подобряване на неблагоприятните демографски тенденции в страната. Почерпеният положителен опит от пограничните и близки общини за развитие на социалната икономика  ще повиши жизнения стандарт на  населението в  покрайграничните региони на страната.