Международен семинар по въпросите за информационното осигуряване на социалната икономика

28.04.2016 - 13:39

На 19 ноември 2015 г., в ЦРЧРРИ бе открит международен семинар на тема „Информационно осигуряване на социалната икономика". За участие са поканени представители на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, НСИ, Фондация „Помощ за благотворителността в България", НПО, социални партньори и медии. Дистанционно участие ще вземат и ключови експерти от страни-членки на ЕС, както и представители на държави от ЮИЕ, с които ще се осъществи видео връзка. Семинарът бе открит от г-жа Теодора Тодорова - държавен експерт от МТСП. Приветствие изнесе г-жа Емилия Войнова от името на заместник-министърa на труда и социалната политика г-н Николай Николов, в което бе подчертана необходимостта от информираност сред обществото за дейността и ефективността на социалната икономика у нас. Мероприятието се осъществява с подкрепата на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ от 19.02.2015 г. и има за цел чрез споделяне на международен опит и добри практики да допринесе за постигане на по-голяма публичност относно значението на социалните предприятия, както и обсъждане на перспективи за бъдещи съвместни дейности по информационното осигуряване на социалната икономика.