Международна експертна среща на тема: „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в процеса на сътрудничеството в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в рамките на програмата на ротационното председателство на България

28.04.2016 - 13:34

На 7 октомври 2015г., в ЦРЧРРИ започна двудневна международна експертна среща на тема: "Посрещане на демографските предизвикателства в страните - участнички в Процеса на сътрудничеството в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ)". Експертната среща има за основна цел да осъществи обмен на добри международни практики и да се представи българският опит в отговор на демографските предизвикателства и промените на пазара на труда, породени от мобилността на работната сила и насърчаването на заетостта сред една от уязвимите групи - младежите. Инициативата ще предостави възможност за повишаване експертизата на участниците в нея въз основа на получените нови знания по ключови аспекти на политиките на пазара на труда и управлението на демографските процеси. Срещата цели още генерирането на идеи и предложения, които могат да намерят консенсусно решение в Декларацията на министрите по време на конференцията през м. април 2016 г. Тя ще бъде практически насочена, като участниците в нея ще имат възможност да обсъдят конкретни предложения за сътрудничество. Очаква се да се укрепят и развият на двустранна и многостранна основа дългосрочни контакти между институциите на държавите участнички в ПСЮИЕ в сфери от взаимен интерес в контекста на разглежданата тематика, да се получи подкрепата на международни институции за реализирането на възможностите за взаимодействие и сътрудничество, както и да се подкрепи по- нататъшното развитие на ЦРЧРРИ като институция за обмен на опит, добри практики и изграждане на институционален капацитет в региона на Югоизточна Европа в сферата на заетостта и социалните политики.