Методическа работа в ЦРЧРРИ

06.04.2016 - 10:59

ЦРЧРРИ се стреми да прилага съвременните добри практики в областта на обучението на възрастни, като взима под внимание спецификата на преподаване на възрастни и значимостта на личното и активно участие на обучаемите в процеса на осмисляне на знанията и придобиването на умения. Центърът прилага  интерактивни методи на обучение, работейки с висококвалифицирани лектори. В контекста на ориентираното към действие обучение (ОДО) изборът на обучителните методи е тясно обвързан с целите на обучение, неговото съдържание и целевата група. 
Процесът по запазване стандарта на предлаганите обучителни услуги и методическата работа на Центъра се следи и подкрепя от главен методист. Неговата работа се осъществява в две основни направления: методическа подкрепа на организаторите на обученията и осъществяване на методически контрол върху цялостния процес на подготовка и провеждане на всяко едно обучение.
ЦРЧРРИ е сред най-перспективните доставчици на обучителни услуги, които притежават важни преимущества в ресурсно отношение, за предлагане на ефективни обучения, един от които е прилагането на интерактивни методи.