Годишен план 2020 година

16.01.2020 - 10:36

Годишният план се състои от две части, като първата обхваща семинари за администрацията, а втората - курсове за професионална квалификация за безработни лица. Първата част се финансира по Проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. През 2020 г. в годишния план по Проекта е предвидено да се осъществят 24 семинара. Те са разпределени както следва: 

Тема на семинара Планиран период
ПАЗАР НА ТРУДА И РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА
1 Осигуряване на приемственост за подобряване на обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда  юни
2 Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост чрез развитие на услугите и сътрудничество с работодателите  април
3 Подобряване качеството на предлаганите услуги на пазара на труда чрез активиране и повишаване пригодността за заетост на неравнопоставените групи  октомври
4 Политики и подходи при активиране на неактивни лица за включване в трудова заетост ноември
5 Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие март
6 Актуални аспекти на политиката по заетостта в контекста на  повишаване  качеството на работната сила  юли
ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
7 Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работата с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства декември
8 Усъвършенстване на нормативната база сферата на социалното подпомагане.  Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане  април
9 Изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане март
10 Социална работа по случай на родителско отчуждение – изготвяне на доклади по тези случаи и механизми на институционално взаимодействие и координация октомври
11 Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги май
12 Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства – оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата “приемна грижа” юли
13 Добри практики в прилагане на холистичния, общностния и културосъобразния подход в работата с уязвими групи за ефективно социално включване юни
14 Институционална рамка при работа по случаи на насилие над деца съгласно Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на насилие над деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция ноември
15 Социална работа с приемни родители, кандидати за осиновители и осиновители. Насоки за подготовка на децата за осиновяване септември
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
16 Правомощия и функции  ИА ГИТ по прилагане на законодателството, регламентиращо заетостта на чужденци в Р България септември
17 Контролна дейност на ИА ГИТ във връзка с прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност октомври
18 Контролни правомощия на ИА ГИТ по Закона за хората с увреждания май
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
19 Европейски и национални политики и практики за предоставяне на дългосрочна медико-социална грижа. Интегрирани социално-здравни услуги юни
20 Добри практики в контролната дейност на администрацията по опазване на общественото здраве март
21 Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място при обслужване на трудни клиенти. Подобряване на работната среда чрез управление на стреса юли
ПОЛИТИКИ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
22 Защита правата на хората с увреждания в контекста на  добрата междуинституционална координация - национални и международни аспекти март
23 Законът за личната помощ и извършването на  индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания - обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите юни
24 Законът за хората с увреждания и практически насоки за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания септември

 

В годишния план по НПДЗ за 2020 г. е предвидено да се проведат 18 курса за квалификация на безработни лица и 8 обучения по ключови компетентности. Повече информация за тези обучения може да намерите тук.