Визитна картичка

27.04.2016 - 14:42

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Центърът е разположен в местността "Градището" в южните части на Стара планина над квартал "Кремиковци".  Местоположението му създава предпоставки за един качествен и целенасочен учебен процес, осъществяван на фона на природните дадености.

Екипът ни се състои от млади и мотивирани специалисти, които работят системно и целенасочено за предлагане на разнообразни и актуални програми за обучение, извършват консултации, организират дискусии, проучвания и прилагат модерни информационни технологии. Нашата работа е насочена изцяло към задоволяване потребностите на клиентите.

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

E-mail: chrdri@chrdri.net

Директор: +359 2 994 70 38
Началник отдел "Учебна дейност": +359 2 994 70 36
Началник отдел "АФД": +359 2 994 70 11
Главен счетоводител: +359 2 994 70 23

 

Директор Александър Шопов alshopov@chrdri.net
Началник  отдел "Учебна дейност" Иван Баколов ivan_bakalov@chrdri.net
Главен експерт Лилия Бонева liliya_boneva@chrdri.net
Главен експерт Виргиния Тодорова  virginia_todorova@chrdri.net 
Главен експерт Лина Костадинова lina_kostadinova@chrdri.net
Главен експерт Мария Златева maria_zlateva@chrdri.net
Главен експерт и длъжностно лице по защита на личните данни д-р Галина Иванова galina_ivanova@chrdri.net 
Старши експерт Надя Георгиева nadya_georgieva@chrdri.net
Старши експерт Милан Миланов milan_milanov@chrdri.net
Старши експерт инж. Тодор Киров todor_kirov@chrdri.net
Младши експерт Божидара Василева bojidara_vasileva@chrdri.net
Началник отдел "Администаривно - финансова дейност" Венцислав Ценков  
Главен счетоводител Катерина Николова - Стоянова katerina_stoyanova@chrdri.net
Счетоводител Велислава Георгиева  
Старши експерт "Човешки ресурси" Анна Йорданова anna_yordanova@chrdri.net
Старши специалист Игор Въндев  
Старши специалист Елеонора Горанова