Визитна картичка

27.04.2016 - 14:42

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Центърът е разположен в местността "Градището" в южните части на Стара планина над квартал "Кремиковци".  Местоположението му създава предпоставки за един качествен и целенасочен учебен процес, осъществяван на фона на природните дадености.

Екипът ни се състои от мотивирани специалисти, които работят системно и целенасочено за предлагане на разнообразни и актуални програми за обучение, извършват консултации, организират дискусии, проучвания и прилагат модерни информационни технологии. Нашата работа е насочена изцяло към задоволяване потребностите на клиентите.

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

E-mail: chrdri@chrdri.net

Директор: +359 2 994 70 38
Началник отдел "Учебна дейност": +359 2 994 70 36
Началник отдел "АФД": +359 2 994 70 11
Главен счетоводител: +359 2 994 70 23