Главен експерт - организатор на обучения и инициативи

23.12.2020 - 14:48

В изпълнение дейности на проект BG05M9OP001-3.015 на ОП РЧР 2014-2020 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи търси да назначи на позиция „Главен експерт - организатор на обучения и инициативи" мотивирана личност, отговаряща на следните изисквания:

Минимална образователна степен: Бакалавър;

Професионална област: хуманитарна, икономическа  или техническа специалност

Професионален опит: три години

Специални умения

 • Отлично ниво на владеене на английски език – ниво С1;
 • Втори европейски език;
 • Компютърна грамотност /Windows, MS OFFICE, Internet/;

Личностни компетенции:

 • Способност да работи конструктивно и организирано;
 • Стремеж към успешно изпълнение на задачите;
 • Ориентираност към нуждите на потребителя /вътрешен и външен/;
 • Способност да създава връзки и добри взаимоотношения;
 • Добри комуникативни умения.

​ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Организира, провежда и отчита семинари и инициативи;
 • Участва в дейности по планиране и осъществяване на информационни политики;
 • Комуникира с представители на целевите групи по Проекта в изпълнение на заложените в него дейности.
 • Подпомага и/или осъществява дейности по подготовка, провеждане и отчитане на дистанционни обучения или модериране и администриране на други дигитални продукти;
 • Участва в разработване на вътрешно-нормативни документи;
 • Поддържа Фейсбук страница;
 • Графично оформление  на материали;
 • Изготвя и съхранява учебна документация;
 • и др.

Центърът предлага:

 • Отлична работна атмосфера в млад и позитивен екип;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Участие в проекти;
 • Работа с международни организации и институции;
 • Организиран служебен превоз и служебен телефон.

Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да станете част от нашия екип, изпратете автобиография с актуална снимка на електронен адрес chrdri@chrdri.net.