Административно управление

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

        източник: www.lex.bg

Какво се променя в режима на запазените поръчки в новия ЗОП

автор: Ивайло Стоянов, сп. “ЗОП+”, окт. 2016
източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

източник: интернет

Европа 2020 – стратегия за растеж

източник: интернет

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

източник: интернет

Закон за обществените поръчки

източник: интернет

Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки

източник: интернет

Предизвикателства и възможни решения при предварителен контрол на процедури за възлагане на ОП…

автор: Ивайло Стоянов,  списание “ЗОП +”, окт. 2016
източник: интернет

Анализ на актуални въпроси относно използването на рамкови споразумения при ЗОП

автор: списание “ЗОП +”, януари 2016
източник: интернет

Изключени поръчки

източник: интернет, списание “ЗОП+”, април 2016
автор: Ивайло Стоянов

Превантивно за контрола

източник: интернет, списание “ЗОП+”, окт. 2016
автор: Ивайло Стоянов

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

източник: интернет

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

източник: Интернет

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

източник: интернет

 Подобряване управление на публичните организации чрез европейския модел за качество CAF

източник: интернет; проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“, Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Доклад за състоянието на администрацията 2016

източник: интернет; Министерски съвет на Р България

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в Държавната администрация

източник: интернет

 Механизъм за мобилност като елемент за развитие в кариерата

източник: интернет; Проект “Развитие на система за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната помощ на ОП “Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС

 Процедура за мобилност в дъжавната администрация

източник: интернет

 Наредба за длъжностната характеристика на държавните служители

източник: интернет

 Наредба №2 от 17 дек. 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители

източник: интернет