Политика на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

Закон за обгрижване и рефериране на случаи на деца, жертви на трафик

източник: интернет

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, 2016

източник: интернет

Директива 2006/54/ЕО за прилагане на принципите на равните възможности…

източник: интернет

Стратегия за равнопоставеност на полевете 2014 – 2017

източник: интернет

Заключение на Съвета относно Европейски пакт за равенство между половете

източник: интернет

Постановление 313

източник: интернет

Правилник за устройството, организацията и дейността на НС по равнопоставеност на жените и мъжете към МС

източник: интернет

Поведенчески проблеми на децата, които преживяват тежки конфликти в семействата си…

Автор: Галина Кубратова, “Психологическа подкрепа”

източник: интернет

Взаимоотношенията между родители и юноши

Автор: Мирена Василева
източник: интернет

Настойничество над деца, лишени от родителски грижи

източник: интернет

Децата и ние. Училище за родители

източник: интернет

Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители

източник: интернет

Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина

източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

източник: интернет

Употребата-на-детето-в-процеса-на-раздяла-Синдром-на-родителско-отчуждаване

автор: Jose Маnuel Aguilar Cuenca
източник: интернет

Синдром на родителското отчуждаване_PAS

автори: Урсула О.-Коджо и д-р Петер Кьопел
източник: интернет

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

източник: интернет

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

източник: интернет

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

източник: интернет

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, УРЕЖДАЩИ ОТПУСКАНЕТО НА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА ПО РЕДА НА ЗСПД И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

автор: Зоя Попова
източник: Зоя Попова

Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

източник: интернет

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

източник: интернет

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА”

източник: интернет

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

източник: интернет

Стратегията за хората с увреждания на ЕС

източник: интернет

Доклад на Европейската комисия за правата на хората в институции

източник: интернет

Национална стратегия за дългосрочна грижа

източник: интернет

Родителското отчуждение – форма на насилие върху детето

източник: интернет

Аргументи в полза на прехода от институционална грижа към грижа, предлага в общността

източник: предоставен от преподавател

Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност

източник: интернет

Реграмент (ЕО) №987/2009 за установяване на процедура по прилагане на Р 883/2004

източник: интернет

Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие

източник: интернет, екип от автори от Фондация „Партньори-България“,
Център за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия

Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола

източник: интернет, екип от автори от Фондация „Партньори-
България“, Център за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия

 Примерни стандарти и методически указания за работа при случаи на домашно насилие в рамките на социални услуги в общността

източник: интернет;
автори: екип от Сдружение”Алианс за защита от домашно насилие”

Защита от домашно насилие в България

източник: интернет,
автори: Сдружение “Център Динамика”

Правни и социално-психологически аспекти на осиновяването

източник: интернет,
автор: Валентина Петева – докторант на СУ “Св. Кл. Охридски”

Правата на детето при осиновяване в страната и при международно осиновяване

източник: интернет, МЕЖДУНАРОДНАТА СОЦИАЛНА СЛУЖБА, Международен ресурсен център за закрила на децата при осиновяване

Методическо указание за сътрудничество и координация при осъществяване на процедури по осиновяване

източник: интернет

Осиновя”р”ването

източник: интернет, автор: Десислава Божкова

Практическо пособие “Върховенството на интересите на малолетните при осиновяването”

източник: интернет, Фондация “Международна социална служба – България”

Социална и правна подкрепа и съдействие в работа по международни случаи

източник: интернет

Център “Майка и бебе” за превенция на изоставянето” – предоставяни услуги и добри практики

източник: интернет, Проект BG2005/17-353.01.02-1.01, финансиран от Европейския съюз и Република България

Социална интеграция и професионална реализация за младежи, напускащи домовете за деца

източник: интернет, Швейцарска фондация на Международната социална служба и Международна социална служба – България

Ръководство и семинарни занятия за: Хора, които подготвят и придружават младежите в преходния период към самостоятелен живот

източник: интернет, Швейцарска фондация на Международната социална служба и Международна социална служба – България

Ръководство и семинарни занятия за: Хора, които подготвят и придружават младежите в преходния период към самостоятелен живот – втора част

източник: интернет, Швейцарска фондация на Международната социална служба и Международна социална служба – България

Моята книжка за приемната грижа

източник: интернет, Фондация „Международна социална служба – България“, 2012

Моята книжка за настанявен на детето извън семейството

източник: интернет, Фондация „Международна социална служба – България“, 2015

Практическо пособие “Върховенството на интересите на малолетните при осиновяването”

източник: интернет, Международна социална служба – България, Велико Търново, 2007

Анализ на грижата за възрастни хора

източник: интернет, анализ, изготвен с помощта на Европейската комисия

Компетентностни модели в сектора на дългосрочната грижа

източник: интернет, автореферат на Таня Вазова, УНСС

Дългосрочни грижи в Европейския съюз

източник: интернет, брошура на Европейската комисия

Външна оценка на проект “Домашни грижи за независим и достоен живот”

източник: интернет, българо-швейцарска програма за сътрудничество, 2016 г.

Медико-социални грижи за възрастни хора и хора с увреждания през погледа на медицински и социални специалисти

източник: интернет, научен труд на Русенския университет, автор Даниела Константинова

Анализ на възможности за развитие на дългосрочната интегрирана и координирана грижа за нужаещите се

източник: интернет, автор: д-р Петко Салчев

Обобщаващ доклад по проект “Овластяване на полагащите дългосрочна грижа в семейството (С грижа за грижа)”

източник: интернет, доклад, изготвен по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

План за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

източник: интернет

Сравнителен анализ на разходите за здравно-социални услуги, предоставяни в рамките на проект “Домашни грижи за независим и достоен живот”

източник: интернет, презентация на Българския Червен Кръст, юни 2017 г.