Предоставяне на услуги на пазара на труда според силните страни на търсещите работа лица