Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги 29-30.09.2021