Административно обслужване 04.10.21г. - 04.02.22г.

04.10.2021 - 12:47

Днес в ЦРЧРРИ започна третият за тази година курс по професия "Офис секретар", специалност "Административно обслужване". Обучението ще бъде с продължителност 5 месеца (04.10.21г. - 04.02.22г.) и в него са включени незаети лица, регистрирани в бюрата по труда по местоживеене.

В програмата са застъпени дисциплини, които ще подпомогнат обучаваните в ефективното им участие в работа в екип, ще ги запознаят с трудово - правната регламентация на професията и организацията на трудовия процес. Особено важни са предвидените практически занятия за работа със съвременни продукти и технологии, необходими за ефективно функционираща администрация, за осигуряване на безопасни условия на труд при боравенето със съответната техника, познаване на правилата при изготвяне на различни документи, съпътстващи административната работа. Участниците ще придобият и знания и умения, които ще им помогнат да познават правилата на бизнес протокола и етичните норми за работа в екип.

Успешно завършилите курсисти ще получат втора степен на професионална квалификация и съответния документ, удостоверяващ техните компетенции – свидетелство за професионална квалификация.