Мисия

Нашата мисия е да съдействаме за развитието на модерна администрация в социалния сектор, способна да отговори на високите изисквания към публичните администрации на страните-членки на Европейския съюз.

Със своята дейност ние подкрепяме инвестициите в развитието на човешкия капитал, подпомагаме регионалното сътрудничество и участваме в широк кръг международни обучителни инициативи.

Повече от петнадесет години, усилията на екипа на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи са насочени към повишаване на уменията и знанията на заетите и безработните лица чрез продължаващо обучение и съвременни методи на преподаване.

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА:

  • Трансфер на знания и умения чрез обучения;
  • Разпространение на информация, разработване на методически и обучителни материали;
  • Изследване и оценка на ефекта от обученията;
  • Споделяне на опит и добри национални и международни практики в сферата на труда и социалните политки.