Изграждане на специфични умения за осъществяване на интервю за работа и подбор на кадри за държавната администрация съгласно предстоящите нормативни промени

10.11.2023 - 11:11

В рамките на Европейската година на уменията (https://year-of-skills.europa.eu/index_bg) ЦРЧРРИ организира за служители на експертни длъжности от звената за развитие на човешките ресурси на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика обучение на тема: „Осъществяване на интервю за работа и подбор на кадри за държавната администрация съласно предстоящите нормативни промени“.

Обучението ще се проведе на 10 ноември т.г., зала „Пресцентър“ на МТСП, под формата на практикум, който цели изграждане на практически умения в участниците за структуриране и провеждане на интервю като метод за осъществяване на ефективен подбор на кандидати за работа в държавната администрация съгласно въведените промени в нормативната рамка.

С организирането му ЦРЧРРИ допринася за постигане на целите, заложени в Европейската година на уменията, а именно - насърчаване на инвестициите в обученията, повишаване на квалификацията на работната сила, формиране на умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда, постигане на съотвествия между стремежите и уменията на хората и възможностите на трудовия пазар и привличане на кадри с подходящи умения от трети държави в ЕС.

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.