Антикорупция

06.06.2019 - 11:39

Антикорупция

I.  Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Центът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, може да бъде подаден по някой от следните начини:

· на адреса на Центъра - гр. София, кв. Кремиковци;

· чрез Интернет формата за контакт достъпна на официалната страница ЦРЧРРИ;

· на телефон 02 994 70 18.

II.  Необходима информация при подаване на сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия:

· Три имена на подателя;

· Подпис на подателя за сигналите, постъпили на хартиен носител;

· Адрес за кореспонденция, електронна поща;

· Телефон за контакт;

· Данни за институциите, които вече са информирани.

      Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от подателя данни, в това число дата на извършване на нарушението, в какво се изразява същото, името и длъжността на служителя, извършил нарушението и др. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

      ВАЖНО!

     Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

За анонимни сигнали се считат:

· получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;

· сигнали, получени чрез Интернет формата за контакт, без посочени две имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон;

· сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.
 

      За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Центъра е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират (не отговарят) на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

      За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването на сигнала, считано от датата на подаването на сигнала.

    Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

       В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.