Интерактивни методи и техники, прилагани в обученията на Центъра

06.04.2016 - 11:20
  • Ролеви игри - изпълнението на роли насочва вниманието на участниците към нови идеи и чувства, очаквания и отношения.  Методът е подходящ за формиране на умения за адекватно реагиране в определена ситуация“ ;
  • Симулационни игри - действието се развива по въображаем (симулиран) сюжет или възпроизвежда реална ситуация. Целта е да се възпроизведат характеристики на възможна ситуация, която изисква адекватно поведение. Чрез тях се усвояват знания, но акцентът е върху формиране на умения, изграждане на характер и усвояване на ценности;
  • Мозъчна атака (Брейнсторминг ) - един от най-популярните методи за намиране на решение чрез безкритично представяне на различни мнения – “генериране на идеи ”;
  • Решаване на казуси – представяне на проблем по който се търсят различни варианти за разрешаването му. Работят основно участниците, като обучаващият е само модератор, който насочва в правилната насока групата;
  • Рисуване на идеи - методът дава възможност за провокиране на въображението и асоциациите на участниците по дадена тема. Подхоящ за въвеждане в нова тема;
  • Дискусията - метод на обучение чрез разрешаване на спорни въпроси, уточняване на противоречията, изграждане на теза и антитеза. Обобщаване и систематизиране на резултатите. При дискусията съществува размяна на информация и изясняване на алтернативите;
  • Панелна дискусия или работа в групи - метод за обмен на мнения и търсене на решения по сложен, комплексен проблем. Работи се в подгрупи, като всяка от тях получава специфична задача – част от общия проблем. Решението на общия проблем е сбор от отделните решения на проблемите в подгрупите;
  • Лавина (снежна топка) - метод/техника за събиране на информация “чрез натрупване”. Може да се приложи устно или писмено;
  • Консултация на работното място (дистанционно, чрез имейлинг) – след приключване на обучението, в рамките на предварително установен период, участниците се допитват до обучителят по въпроси, свързани с обучението и тяхното приложение в реална работна среда. Консултациите протичат през интернет;
  • Самоподготовка чрез он-лайн ресурси, предоставени в електронната библиотека на Центъра.