За проекта

06.07.2017 - 12:57

В началото на месец май тази година, стартира проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в изпълнение на ангажиментите, поети от министерството по приетата декларация на страните членки в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ)  по време на Министерската конференция в град София от 12 – 13 май 2016 г. Документът поставя началото на предстояща обща дългосрочна работа по изграждане на работещи механизми на регионално ниво за управление на демографските процеси. Проектът ще бъде осъществен чрез реализиране на съвместни инициативи въз основа на обмен на опит и добри практики.

Приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика на Република България са формулирани в "Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г." и са насочени към реализиране на следната цел - забавяне темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Прилага се интегриран подход за максимално обхващане на демографските проблеми, като основната насока на работата е ограничаване на негативните въздействия на демографските дисбаланси върху публичните финанси и социалните системи. Социалното министерство ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на демографското развитие, както и дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на демографските процеси в сътрудничество с други държавни органи, социални партньори и неправителствени организации.

Проектът ще подкрепи по-тясното сътрудничество между страните участнички в  ПСЮИЕ за посрещане на демографските предизвикателства. По-конкретно, общите усилия ще бъдат фокусирани върху: предприемане на мерки на пазара на труда; подпомагане на трудовата мобилност; насърчаване на младежката заетост и на активния и продуктивен живот на възрастните хора; подобряването на стандарта на живот; създаване на възможности  за териториално и трансгранично сътрудничество при изграждане и поддържане на региони за устойчиво развитие и приобщаващ растеж и други.